Visszaküldési politika

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A reklamációs eljárás az Astron s.r.o. által üzemeltetett www.astron-eshop.com e-shopban történő áruk értékesítésére vonatkozik.

A reklamációs eljárás tájékoztatja a www.astron-eshop.com e-shop vásárlóit a reklamáció feltételeiről és módjáról, ha ez a tény fennáll.

II. PÁLYÁZATI JOG

Ha a vásárolt áruban hiba lép fel, a vásárlónak joga van reklamációt tenni. A helyes értékeléshez az szükséges, hogy az igényelt áru hiánytalan legyen. A vásárló az áru felhasználása során az általánosan ismert szabályokon túl köteles betartani a jótállási jegyben, illetve az áru használati, használati és gondozási utasításában az áru használatára vonatkozó feltételeket annak megfelelően. természetes élet.

III. A VÁSÁROLT ÁRUK GARANCIA IDŐSZATA

A törvényben előírt 24 hónapos jótállási idő az eladott árukra vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. Az eladást igazoló bizonylat elektronikus formában e-mailben megküldött, vagy csomagban elhelyezett számla, mely szállítási és jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő az áru kiszállításának napján kezdődik.

Reklamáció csak a gyártó által okozott, kimutatható gyártási hibára vonatkozik, amely közvetlenül az áru leszállítását követően vagy annak használata során került elő. A reklamáció nem terjed ki a Felhasználó által az áru szokásos használata során okozott, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra. Abban az esetben, ha a vásárló a számla és a ténylegesen leszállított áru között (típusban, mennyiségben vagy árban) eltérést tapasztal, vagy a küldeményhez rosszul kitöltött számlát kap, vagy a vásárlást igazoló bizonylatot nem kapja meg, az ő felelőssége azonnal értesítse az eladót az info @ astron-eshop.com címre küldött e-mailben vagy telefonon.

A megrendelőnek teljes jogában áll a leszállított árut nem átvenni, ha a küldeményben hiányosságokat észlel, mint pl. a szállítás során nyilvánvalóan fellépő sérülések jelei (szakadt csomagolás, deformációk, lyuk a borítékon stb.).

IV. A PANASZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Panaszaikat írásban az info@astron-gyertyak.hu e-mail címen vagy postai úton az Astron s. r. o., Záhradná 425/11, Jasov 044 23, Szlovákia, Az igényelt árut a Szlovák Posta a megadott címre küldheti. Javasoljuk, hogy kössön biztosítást az árura. Utánvétet nem fogadunk el. A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáció tárgyát képező hibák írásbeli leírását és az áru vásárlását igazoló bizonylatot, jótállási jegyet vagy szállítólevelet. A hibaszavatossági jogok (reklamáció) gyakorlásához mindig elegendő a felsorolt ​​dokumentumok egyike. A panasztételi eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a reklamációról szóló értesítés átadása az Eladónak (a Vásárló köteles a vásárlást igazoló bizonylat benyújtásával, vagy más, kétséget nem támasztó módon igazolni, hogy az árut a www.astron-eshop.com webáruházon keresztül vásárolta)

b) a reklamált áru átadása a vevőtől az eladóhoz (A vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az áru a jótállási jegyen szereplő minden egyéb feltételnek megfeleljen (fizikailag sértetlen, természeti eseményektől sértetlen, sértetlen plomba stb.)

V. PANASZI BERENDEZÉS

Az eladó garantálja, hogy a panasz feldolgozása a törvényi előírásoknak megfelelően legfeljebb 30 napot vesz igénybe. A 30 napos panaszkezelési határidő attól a pillanattól kezdődik, amikor a vevő benyújtotta az eladónak az összes szükséges dokumentumot, amelyet az eladó az ügyféltől kér. A vevőnek joga van írásban kérni az eladótól a reklamáció feldolgozásához szükséges idő meghosszabbítását, ha erre komoly oka van. Ha az eladó a reklamációt annak bejelentésétől számított 3 munkanapon belül nem veszi tudomásul, az eladó (a Szt. 18. § (4) bekezdése szerint) köteles a terméket saját költségén szakmai elbírálás céljából elküldeni.

A hiba elhárítása helyett a vásárló kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor ennek a résznek a cseréjét, ha az eladót az áru árából vagy súlyosságából adódóan aránytalan költség nem terheli. (Ptk. 622. § (2) bek.).

Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás árut tökéletesre, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek (Ptk. 622. § 3. bekezdés).

Olyan hiba esetén, amely nem hárítható el, és amely megakadályozza az áru rendeltetésszerű, hibamentes áruként való használatát, a vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy elállni az adásvételi szerződéstől (pénz és áru visszatérítése) törvénykönyv 623. §-ának bek.).

A vevőnek joga van az árut kicserélni vagy a szerződéstől elállni (visszatérítés) akkor is, ha orvosolható hibáról van szó, de a vevő a javítást követően az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni (Ptk. 623. § 1. bek. ). Egy állapot akkor tekinthető megismétlődőnek a javítás után, ha ugyanaz a hiba legalább két korábbi javítás után harmadszor is előfordul.

A vevőnek joga van az árut kicserélni vagy a szerződéstől elállni (visszatérítés) akkor is, ha a hiba orvosolható, de a vevő a nagyszámú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a dolgot (Kbt. 623. § (1) bek. Polgári törvénykönyv). Legalább három különböző javítható hiba egyidejűleg nagy számú hibának minősül, amelyek mindegyike akadályozza a megfelelő használatot.

Ha az eladó a reklamációt 30 napon belül nem kezeli, a vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha az javíthatatlan hibáról lenne szó (Fogyasztóvédelmi törvény 18. § (4) bekezdés), i. az árucsere vagy a visszatérítés joga (a szerződéstől való elállás).

Ha olyan javíthatatlan hibáról van szó, amely az áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a vevőt a termék árából ésszerű árengedmény illeti meg (Ptk. 623. § (2) bekezdés).

Ha a vevőnek joga van az árut kicserélni vagy a szerződéstől elállni (visszatérítés), a vevőn múlik, hogy ezen jogok közül melyiket gyakorolja. Amint azonban e jogok közül választ egyet, ezen a választáson már nem tud önállóan változtatni, ugyanakkor ezek a követelések nem halmozódnak fel számára, hanem alternatív jelleggel bírnak.

VI. ALTERNATÍV VITÁS RENDEZÉS

Abban az esetben, ha a vevő nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, a vevőnek joga van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért.

Ha az eladó vagy az előző mondat szerint a vevő kérésére a hiba becslésére jogosult személy nemmel válaszol, vagy annak keltétől számított 30 napon belül nem válaszol, a vevő jogosult ajánlatot tenni. törvény 12. §-a szerinti alternatív vitarendezés kezdeményezésére. 391/2015. módosított Alternatív vitarendezésről és egyes törvények módosításáról. Az eladóval fennálló alternatív vitarendezésre illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett ADR-szervezetek listáján bejegyzett, meghatalmazott jogi személy (a lista a http://www. .mhsr.sk/); az ügyfélnek jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt ​​AVR-szervezetek közül melyikhez forduljon.

Az ügyfél a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető online vitarendezési platformon alternatív vitarendezést nyújthat be fogyasztói vitájához.

Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik, ahol a fogyasztó természetes személy és a vita értéke meghaladja a 20 eurót. A vitarendezési jogalanyok díjat számíthatnak fel a fogyasztótól az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A vásárló tudomásul veszi, hogy megismerte a www.astron-eshop.com e-shop reklamációs eljárását, és az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a panaszok kezelése tekintetében a Fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak szerint jár el.

 

Jelen panasztételi eljárás 2022.01.20-án lép hatályba