ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések

 

Astron s.r.o. (továbbiakban: Társaság / Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatót bocsátja ki annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Jelen Tájékoztató kibocsátásával a Társaság célja az, hogy biztosítsa az adatkezelési tevékenységek jogszerű nyilvántartását és adminisztrációját, illetve az adatbiztonság megfelelő szintjét.

 

A Társaság elkötelezett felhasználói, illetve ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok a lehető legmagasabb fokú biztonságát garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő a jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, illetve az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendeletét („GDPR-rendelet”; továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet).

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság valamennyi, természetes személyeket értintő adatkezelési tevékenységére, különösképpen a honlapján (www.astron-gyertyak.hu) végzett adatkezelési tevékenységekre. A Tájékoztató a Társaság honlapján történő közzététel napján lép hatályba. A közzététel napja 2022. január 21. napja. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

Az Adatkezelő kizárólag a felhasználók által megadott, vagy a törvényben meghatározott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a felhasználó e hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. A kezelt személyes adatok körének arányban kell állnia az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért és valódiságáért a felhasználó felelős. A tévesen, vagy szándékosan hibásan megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette volna.

 

A személyes adatokat az Adatkezelőnek kizárólag az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át. Az Adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a tőle kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

 

Adatkezelő személye

 

Társaság elnevezése:        Astrons.r.o.

 

 

Székhely / Levelezési cím:       Záhradná 425/11

04423 Jasov

 

 

Nyilvántartási szám:52952690
Adószám: IČDPH:SK2121216658

DIČ:2121216658

E-mail cím: info@astron-gyertyak.hu
Telefonszám: +421910517711

 

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. Az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglal magába olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot, így az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

Személyes adat: minden olyan adat, ami alapján egy természetes személy beazonosítható;

„azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Érintett (felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása személyes adatának, illetve adatainak kezeléséhez;

„az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”  [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett bármilyen művelet, pl.: rögzítés, kategorizálás, megváltoztatás, továbbítás, törlés;

„a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek Astron s.r.o.

„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatfeldolgozó„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk]; a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; Global Payments s.r.o. Olšiny 626/80, Strašnice 10000 Praha 10, Česká Republika. IČO:04235452

 

Adatvédelmi incidens: olyan váratlan esemény, amely során az adatkezelő által tárolt személyes adatok károsodhatnak, megsemmisülhetnek, továbbá illetéktelen személyek azokhoz jogosulatlanul hozzáférhetnek;

„a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.astron-gyartyak.hu internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

 

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás(ok), amelyek elérhetők a honlapon.

 

 

 

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja, időtartama

 

Regisztrációval kapcsolatosan kezelt személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
E-mail cím A felhasználói fiókba történő belépéshez, a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez szükséges.
Adatkezelés jogalapja
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

Felhasználói fiók

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a felhasználó azonosításához szükséges.
E-mail cím A felhasználói fiókba történő belépéshez, a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez szükséges.
Számlázási cím A szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Szállítási cím A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Adatkezelés jogalapja
A felhasználói fiókban megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

 

 

Megrendeléshez, illetve szállításhoz szükséges személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Számlázási név (vezetéknév és keresztnév) A megrendelő azonosításához, szabályszerű számla kiállításához, továbbá a szerződés létrehozásához, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel kíséréséhez, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez szükséges.
Számlázási cím A szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám A kiszállítással kapcsolatos egyeztetésekhez szükséges.
E-mail cím A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a megrendelés visszaigazolásához, illetve a kiszállítással kapcsolatos egyeztetésekhez szükséges.
Szállítási név A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Szállítási cím A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Vásárlás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződésen, illetve a számlázási név, illetve számlázási cím esetében jogszabályi rendelkezésen alapul.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama – a számlázási név és a számlázási cím kivételével – három év. A számlázási név és a számlázási cím eseté az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

 

Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a felhasználó azonosításához szükséges.
E-mail cím A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Telefonszám A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Üzenet küldésének időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

 

Hírlevél szolgáltatás

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név A kapcsolattartáshoz, továbbá a feliratkozó azonosításához szükséges.
E-mail cím Hírlevél kézbesítése, speciális hírek, illetve (akciós) ajánlatokkal kapcsolatos elektronikus levelek küldése.
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az értintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési, illetve leiratozási kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart. A hírlevéllel kapcsolatos nyilvántartás az e-mail címet és a hozzájárulás megadásának és az esetleges visszavonásának időpontját tartalmazza.

 

 

 

Adatfeldolgozók

 

Tárhely szolgáltató / Informatikai szolgáltató

 

Adatfeldolgozó elnevezése: Websupport,s.r.o.
Székhely: Karadžičova 12, 82108 Bratislava
Cégjegyzékszám: 36421928
Adószám: DIČ:2021869234I4

IČDPH:SK202186923414

E-mail cím: helpdesk@websupport.sk
Telefonszám:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-címe és az Érintett által használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe. A megrendelés és hírlevél feliratkozás során megadott adatok.
Az érintettek köre: A weboldalt felkereső természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.
Az adatkezelés időtartama,

 

az adatok törlésének határideje:

A tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver által rögzített adatok a weboldal működésének végéig kerülnek tárolásra, ezt követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként kerülnek megőrzésre.
Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

 

 

Szállítás

 

Adatfeldolgozó elnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 (1) 802-0265
Adatvédelmi szabályzata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az érintett által megrendelt termék(ek) kiszállítása, fuvarozása.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A megrendelt termék(ek) házhozszállítást kérő természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama,

 

az adatok törlésének határideje:

A megrendelt termék(ek) házhozszállításának lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Online fizetés

 

Adatfeldolgozó elnevezése: Global payments s.r.o.
Székhely: Olšiny 626/80 , Strašnice10000 Praha 10
Cégjegyzékszám: 04235452
Adószám:
E-mail cím:
Telefonszám: 222121212
Adatvédelmi szabályzata:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés lebonyolítása. Az online bankkártyás fizetések a GPwebpay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi természetes személy.
Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.
 

 

:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések

 

Astron s.r.o. (továbbiakban: Társaság / Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatót bocsátja ki annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Jelen Tájékoztató kibocsátásával a Társaság célja az, hogy biztosítsa az adatkezelési tevékenységek jogszerű nyilvántartását és adminisztrációját, illetve az adatbiztonság megfelelő szintjét.

 

A Társaság elkötelezett felhasználói, illetve ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok a lehető legmagasabb fokú biztonságát garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő a jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, illetve az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendeletét („GDPR-rendelet”; továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet).

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság valamennyi, természetes személyeket értintő adatkezelési tevékenységére, különösképpen a honlapján (www.astron-gyertyak.hu) végzett adatkezelési tevékenységekre. A Tájékoztató a Társaság honlapján történő közzététel napján lép hatályba. A közzététel napja 2022. január 21. napja. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

Az Adatkezelő kizárólag a felhasználók által megadott, vagy a törvényben meghatározott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a felhasználó e hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. A kezelt személyes adatok körének arányban kell állnia az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért és valódiságáért a felhasználó felelős. A tévesen, vagy szándékosan hibásan megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette volna.

 

A személyes adatokat az Adatkezelőnek kizárólag az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át. Az Adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a tőle kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

 

Adatkezelő személye

 

Társaság elnevezése:        Astrons.r.o.

 

 

Székhely / Levelezési cím:       Záhradná 425/11

04423 Jasov

 

 

Nyilvántartási szám:52952690
Adószám: IČDPH:SK2121216658

DIČ:2121216658

E-mail cím: info@astron-gyertyak.hu
Telefonszám: +421910517711

 

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. Az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglal magába olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot, így az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

Személyes adat: minden olyan adat, ami alapján egy természetes személy beazonosítható;

„azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Érintett (felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása személyes adatának, illetve adatainak kezeléséhez;

„az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”  [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett bármilyen művelet, pl.: rögzítés, kategorizálás, megváltoztatás, továbbítás, törlés;

„a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek Astron s.r.o.

„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Adatfeldolgozó„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk]; a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; Global Payments s.r.o. Olšiny 626/80, Strašnice 10000 Praha 10, Česká Republika. IČO:04235452

 

Adatvédelmi incidens: olyan váratlan esemény, amely során az adatkezelő által tárolt személyes adatok károsodhatnak, megsemmisülhetnek, továbbá illetéktelen személyek azokhoz jogosulatlanul hozzáférhetnek;

„a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

 

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.astron-gyartyak.hu internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

 

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás(ok), amelyek elérhetők a honlapon.

 

 

 

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja, időtartama

 

Regisztrációval kapcsolatosan kezelt személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
E-mail cím A felhasználói fiókba történő belépéshez, a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez szükséges.
Adatkezelés jogalapja
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

Felhasználói fiók

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a felhasználó azonosításához szükséges.
E-mail cím A felhasználói fiókba történő belépéshez, a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez szükséges.
Számlázási cím A szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Szállítási cím A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Adatkezelés jogalapja
A felhasználói fiókban megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

 

 

Megrendeléshez, illetve szállításhoz szükséges személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Számlázási név (vezetéknév és keresztnév) A megrendelő azonosításához, szabályszerű számla kiállításához, továbbá a szerződés létrehozásához, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel kíséréséhez, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez szükséges.
Számlázási cím A szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám A kiszállítással kapcsolatos egyeztetésekhez szükséges.
E-mail cím A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a megrendelés visszaigazolásához, illetve a kiszállítással kapcsolatos egyeztetésekhez szükséges.
Szállítási név A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Szállítási cím A megrendelt termék kiszállításához szükséges.
Vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Vásárlás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződésen, illetve a számlázási név, illetve számlázási cím esetében jogszabályi rendelkezésen alapul.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama – a számlázási név és a számlázási cím kivételével – három év. A számlázási név és a számlázási cím eseté az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

 

Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz, továbbá a felhasználó azonosításához szükséges.
E-mail cím A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Telefonszám A kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges.
Üzenet küldésének időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart.

 

 

Hírlevél szolgáltatás

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név A kapcsolattartáshoz, továbbá a feliratkozó azonosításához szükséges.
E-mail cím Hírlevél kézbesítése, speciális hírek, illetve (akciós) ajánlatokkal kapcsolatos elektronikus levelek küldése.
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Adatkezelés jogalapja
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az értintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlési, illetve leiratozási kéreleméig, illetve az Adatkezelő működésének befejezéséig tart. A hírlevéllel kapcsolatos nyilvántartás az e-mail címet és a hozzájárulás megadásának és az esetleges visszavonásának időpontját tartalmazza.

 

 

 

Adatfeldolgozók

 

Tárhely szolgáltató / Informatikai szolgáltató

 

Adatfeldolgozó elnevezése: Websupport,s.r.o.
Székhely: Karadžičova 12, 82108 Bratislava
Cégjegyzékszám: 36421928
Adószám: DIČ:2021869234I4

IČDPH:SK202186923414

E-mail cím: helpdesk@websupport.sk
Telefonszám:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-címe és az Érintett által használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe. A megrendelés és hírlevél feliratkozás során megadott adatok.
Az érintettek köre: A weboldalt felkereső természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.
Az adatkezelés időtartama,

 

az adatok törlésének határideje:

A tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver által rögzített adatok a weboldal működésének végéig kerülnek tárolásra, ezt követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként kerülnek megőrzésre.
Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

 

 

Szállítás

 

Adatfeldolgozó elnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 (1) 802-0265
Adatvédelmi szabályzata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az érintett által megrendelt termék(ek) kiszállítása, fuvarozása.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A megrendelt termék(ek) házhozszállítást kérő természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama,

 

az adatok törlésének határideje:

A megrendelt termék(ek) házhozszállításának lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Online fizetés

 

Adatfeldolgozó elnevezése: Global payments s.r.o.
Székhely: Olšiny 626/80 , Strašnice10000 Praha 10
Cégjegyzékszám: 04235452
Adószám:
E-mail cím:
Telefonszám: 222121212
Adatvédelmi szabályzata:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés lebonyolítása. Az online bankkártyás fizetések a GPwebpay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi természetes személy.
Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.